İnşaat Eğitimi

Home » İnşaat Eğitimi
İnşaat sektörü, Avrupa’da malzeme yoğunluğu en fazla olan sektördür. İyi inşaat uygulamaları sektörde yüksek düzeyde geri dönüşüme yol açmış olsa da, döngüsel ekonomi ilkeleri sadece iyi atık yönetimi uygulamalarını dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda malzeme bağımlılığını azaltan bina ve altyapıların geliştirilmesini de gerektirir. Bu inşaat sektörü için bir zorluk gibi görünüyor, ancak malzeme kullanımını azaltmak, binalara yaklaşımımızı yeniden tasarlamak ve atıkları azaltmak için fırsatlar var.

Bu modül, sektördeki döngüsel ekonomi fırsatlarını belirlemeye çalışan 4 temadan oluşmaktadır.

15A ve 15B birimleri, kullanılan kaynakların ölçeğini ve AB’nin kaynak verimliliğini teşvik ettiği bazı politika alanlarını tanımlar.

16A ve 16B Üniteleri, tedarik zincirindeki her bir paydaşın atıkları azaltmada kendi rolünü oynamasının önemini ve tedarik zinciri ve saha atık yönetimi planlarında tedarikin nasıl daha döngüsel olabileceğini araştırıyor.

17A ve 17B Üniteleri, malzeme seçimlerine ve bunların cisimleşmiş karbon ve enerji ile olan ilişkilerine bakar.

Son olarak 18A ve 18B Üniteleri, modüler yapı ve Bina Bilgi Modelleme sistemleri gibi yeni yenilikçi uygulamaları ve genel binayı yenileme perspektifinden yeniden düşünme kapsamını tanıtıyor.


Exercise

 

Exercise

 

Exercise

 

Exercise

 

Exercise 1

Exercise 2

 

Exercise 1

Exercise 2

 

Exercise

 

Exercise